Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach ogłasza konkurs na stanowisko:
- młodszego instruktora w wymiarze 1/3 etatu w Świetlicy Wiejskiej w Sudole (praca od 1 sierpnia 2012 r.)

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie minimum średnie
- kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
- umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym ,obsługa stron
internetowych
- umiejętności organizacyjne
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- organizowanie spotkań kulturalnych
- współpraca z KGW, OSP oraz innymi organizacjami społecznymi
- prowadzenie kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży
- dokumentacja pracy własnej i placówki
- prowadzenie dokumentacji fotograficznej placówki
- obsługa sprzętu audiowizualnego i estradowego
Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny (wraz z danymi do kontaktu telefonicznego)
2) C.V. z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych
3) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie
4) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia, opinie)
5) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku
6) ewentualnie prace prezentujące posiadane umiejętności artystyczne (prezentacje multimedialne, prace ręczne, fotografie).
Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 lipca 2012 r. do godz. 15:00 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Działoszycach w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko mł. instruktora w Świetlicy Wiejskiej w Sudole",
Aplikacje, które wpłyną do M-GCK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
O dalszym etapie naboru osoby, które złożyły podania zostaną poinformowane pisemnie lub telefonicznie.