Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko mł. instruktor w Świetlicy Wiejskiej w Sancygniowie w wymiarze 1/3  etatu
 została wybrana
Pani Agnieszka Jędruch
Uzasadnienie wyboru :
Komisja oceniła kandydatów biorąc pod uwagę analizę dokumentów, test z wiedzy ogólnej i rozmowę kwalifikacyjną.