Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Działoszycach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko mł. instruktor w M-GCK w Działoszycach w wymiarze ½ etatu
została wybrana
Pani Katarzyna Kawiorska
Uzasadnienie wyboru :
Komisja oceniła kandydatów biorąc pod uwagę analizę dokumentów, test z wiedzy ogólnej i rozmowę kwalifikacyjną.