herb woj swietAktualnie trwają nabory wniosków o dofinansowanie na różne działania dla organizacji pozarządowych oraz na prace przy zabytkach. Zachęcamy do składania wniosków.

 
 
 
 - z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii - do 16.03.2020r.
- w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2020 r. - do 16.03.2020r.
- na wsparcie realizacji zadań publicznych o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wzmacniających postawy społeczne i obywatelskie młodzieży z regionu świętokrzyskiego w 2020 roku - do 16.03.2020r.
- na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego - do 16.03.2020r.
- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020r. - do 2 marca 2020r.
- z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 roku - do 3 marca 2020r.
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku - do 2 marca 2020r.

 

źródło: www.powiat.pinczow.pl